آشنايي با قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

قوانین انتخابات شورای شهر

حقوق و مزایای اعضای شورای شهر

زمان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا
آشنايي با قوانين و آخرين آيين نامه هاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي نامزدهاي اين انتخابات يك ضرورت به شمار مي رود.
انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري در 29 ارديبهشت 96 در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

قسمتی از متن قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

فصل اول ـ تشکیــلات
ماده ۱ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۲ـ مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد.

ماده ۳ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۴ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵ـ در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.


متن کامل قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را میتوانید از لینک زیر به صورت پی دی اف دانلود بفرمایید.

آخرین اصلاحات قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11-10-95


اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 13-6-95قسمتی از متن قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 ‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
‌فصل اول - تشکیلات
‌ماده 1 - به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،
فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور
روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر
اساس مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود.
‌ماده 2 - مقصود از "‌شورا" در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک
می‌باشد.
‌ماده 3 - دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد
آنان بلامانع است.
‌ماده 4 - تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای
بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
‌ماده 5 - در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای
روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌صورتی که عضو معرفی شده از شورای
روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج
نخواهد شد.
‌ماده 6 - شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل
می‌گردد.
‌تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در
صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌اعضای شورای بخش از میان
مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک
نفر انتخاب گردد.

متن کامل قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را میتوانید از لینک زیر به صورت پی دی اف دانلود بفرمایید.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانقسمتی از متن آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر

‌آیین‌نامه اجرایی
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
1375.10.02 - .121144ت17179ه - 1375.10.12 - 219
&‌آیین دادرسی کیفری - احزاب ، جمعیتها و انجمنها - استخدام کشوری - امور مجلس
شورای اسلامی - انتخابات - تقسیمات کشوری - حفاظت محیط‌زیست - سازمانهای دولتی -
مراجع اختصاصی و رسیدگی به اختلافات غیر قضایی - مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی -
معاملات و اموال دولتی - نهادهای‌انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پیشنهاد شماره 3308.1.4.44 مورخ
1375.6.31 وزارت کشور و به استناد مواد (90) و (94) قانون‌تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران - مصوب 12375.3.1 - آیین‌نامه
اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و‌شهرک را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
‌کلیات:
‌ماده 1 - در این آیین‌نامه عنوان "‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخابات شهرداران" به اختصار "‌قانون" نامیده می‌شود.
‌ماده 2 - مقصود از عبارت "‌شورا" در این آیین‌نامه، شوراهای اسلامی "‌شهر و شهرک"
می‌باشد.
‌ماده 3 - تاریخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده (3) قانون، تاریخ تشکیل اولین جلسه
رسمی همان شورا موضوع ماده (16) قانون خواهد بود.
‌تبصره - چنانچه به استناد ماده (31) قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود،
فعالیت شورای تشکیل شده برای باقیمانده همان دوره خواهد بود.
‌ماده 4 - تعداد اعضای علی‌البدل شوراها، موضوع ماده (8) قانون، به شرح زیر تعیین
می‌شود:
1 - شوراهای دارای 3 نفر عضو اصلی، 2 نفر.
2 - شوراهای دارای 5 نفر عضو اصلی، 3 نفر.
3 - شوراهای دارای 7 نفر عضو اصلی، 4 نفر.
4 - شوراهای دارای 9 . 11 نفر عضو اصلی، 5 نفر.
5 - شوراهای شهر تهران، 6 نفر.
‌ماده 5 - هر یک از مکان‌ها جمعیتی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران شهر شناخته شود
و شهرک‌های موضوع ماده (13) قانون و تبصره ذیل آن به عنوان یک‌حوزه انتخابیه محسوب
می‌شود.

متن کامل قانون آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر را میتوانید از لینک زیر به صورت پی دی اف دانلود بفرمایید.

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر


مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا


آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

شماره‌ : .67842ت 30877ه¨
تاریخ : 1383.11.20
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.11.7 بنا به پیشنهاد شماره .913ش‌.4.الف مورخ
1383.3.13شورای‌عالی استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات‌، وظایف
و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران ـمصوب 1382ـ آیین‌نامه نحوه
پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی را به‌شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی‌
ماده 1 ـ منظور از شورا در این آیین‌نامه شوراهای اسلامی روستا (عشایر)، بخش‌،
شهر، شهرستان‌، استان وعالی استانها می‌باشد که براساس قانون تشکیلات‌، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابشهرداران‌، مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن
تشکیل شده‌اند.
ماده 2 ـ جلسات شورا که حق حضور به آنها تعلق می‌گیرد، جلسات رسمی شورا اعم از
عادی‌، فوق‌العاده وکمیسیونها می‌باشد که با دعوت کتبی رییس شورا یا رییس کمیسیون
مربوط تشکیل می‌شوند.
ماده 3 ـ حداقل زمان هر جلسه شورا از زمان اعلام رسمیت دو ساعت می‌باشد که با توجه
به موضوعات طرحشده در هر جلسه و اهمیت و ضرورت مباحث تا سه ساعت قابل تمدید است‌.
ماده 4 ـ حق جلسه اعضای هریک از شوراها برای هر ساعت حضور در جلسه براساس جدول زیر
تعیین وپرداخت می‌شود:


حق جلسه اعضای هریک از شوراها برای هرساعت جلسه‌ ارقام سال جاری حسب هرساعت به
ریال
اعضای شورای عالی استانها 94000
اعضای شورای اسلامی استان‌ 63000
اعضای شورای اسلامی شهرستان‌ 49000
اعضای شورای اسلامی شهر 49000
اعضای شورای اسلامی بخش‌ 49000
اعضای شورای اسلامی روستا (عشایر) 35000
تبصره ـ ارقام مندرج در جدول فوق سالانه حداکثر برابر افزایش ضریب حقوق کارکنان
دولت تعدیل می‌گردد.
ماده 5 ـ حداکثر ساعات جلسات رسمی شورا موضوع ماده (3) این آیین‌نامه که حق حضور
به آنها تعلق‌می‌گیرد، در هر ماه به شرح زیر است‌:
1ـ شورای اسلامی روستا (عشایر): 20 ساعت
2ـ شورای اسلامی بخش‌: 12 ساعت
3ـ شورای اسلامی شهر: 50 ساعت (کلان‌ شهرها تا سقف 60 ساعت مجاز است‌)
4ـ شورای اسلامی شهرستان‌: 15 ساعت
5ـ شورای اسلامی استان‌: 20 ساعت
6ـ شورای عالی استانها: 40 ساعت
تبصره 1 ـ پرداخت حق حضور با توجه به میزان حضور، پایین‌تر از سقفهای تعیین‌شده
مجاز و بیشتر از آنهاممنوع است‌.
تبصره 2 ـ پرداخت حق حضور با توجه به میزان حضور اعضا در جلسات با تأیید رییس شورا
و در جلساتکمیسیونها با تأیید رییس کمیسیون مربوط امکان‌پذیر است‌.
ماده 6 ـ عضو یا اعضایی که از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و به
دلیل نیاز به خدمت آنهابه‌صورت تمام‌وقت به شورا مأمور می‌شوند، علاوه بر حقوق و
مزایای متعلقه با رعایت مقررات این آیین‌نامه‌، درصورت شرکت در جلسات شورا در خارج
از اوقات اداری مشمول پرداخت حق حضور می‌شوند.
تبصره 1 ـ این افراد نمی‌توانند علاوه بر حق حضور از اضافه‌کار ساعتی ماهیانه
استفاده نمایند.
تبصره 2 ـ پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دبیرخانه شوراها و
تشکیلات تفصیلی هریک ازشوراها مأموریت موضوع این ماده تابع مقررات مورد عمل در
مورد دستگاههای دولتی خواهد بود.
ماده 7 ـ اعضای شورا در قبال مأموریتهایی که برای انجام وظیفه‌، به‌وسیله شورا
اعزام می‌شوند، حق مأموریت‌دریافت می‌نمایند.
ماده 8 ـ اعضای شورا مجاز به دریافت هیچگونه حق حضور یا حق‌الزحمه یا پاداش یا
هرگونه وجهی به جزآنچه در این آیین‌نامه آمده است‌، نیستند.
ماده 9 ـ حق حضور در جلسه از محل اعتبارات شوراها و در صورت پیش‌بینی قابل پرداخت
خواهد بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهورزمانبندی پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا


گردآوری مقاله توسط: دکتر حسین رادعکس های ملک


مخزن فایل