اعلام نتایج انتخابات شورای شاهدشهر، صباشهر و وحیدیه

ستاد انتخابات شهرستان شهریار اعلام کرد؛

آگهی ستاد انتخابات فرم شماره 31

اعلام نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدشهرستاد انتخابات شهرستان شهریار اعلام کرد؛

آگهی ستاد انتخابات فرم شماره 31

اعلام نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر

ستاد انتخابات شهرستان شهریار اعلام کرد؛
آگهی ستاد انتخابات فرم شماره 31

اعلام نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وحیدیه


عکس های ملک